CYBER
UBEZPIECZENIA

MEDIA

ACTIVITIES

Pokrycie kosztów roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych

Pokrycie kosztów roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, do znaku towarowego, nazwy

Pokrycie kosztów roszczeń z tytułu tajemnicy handlowej,

Pokrycie kosztów postępowań sądowych i arbitrażowych, w tym wynagrodzenia prawników i innych biegłych

ZAGROŻENIA I KOSZTY Z TYTUŁU NARUSZEŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOSCIĄ MEDIALNĄ OBJĘTE ZAKRESEM OCHRONY

Żądanie zapłaty odszkodowania o charakterze pieniężnym i roszczenia o charakterze niepieniężnym w związku z postępowaniem cywilnym, arbitrażowym, postępowaniem wyjaśniającym, postępowaniem administracyjnym oraz postępowaniem cywilnym wszczętym przez organ administracji publicznej lub w jego imieniu w związku z publikowaniem, dystrybucją lub emitowaniem treści medialnych.

Naruszenie dobrego imienia osób lub organizacji; podsłuchiwanie, nieuzasadnione zatrzymanie, nieuzasadnione wszczynanie postępowań, zachowania skandaliczne (outrage), oburzające (outrageous conduct); plagiat, piractwo, przywłaszczenie pomysłu, naruszenie praw autorskich, praw do domeny internetowej, zewnętrznej postaci produktu/usługi, tytułu, sloganu, rozwodnienie – naruszenie praw do znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy usługi lub nazwy handlowej, niedbalstwo przy tworzeniu lub rozpowszechnianiu treści medialnych.

Uzasadnione i niezbędne koszty wynagrodzeń prawników i wykwalifikowanych biegłych oraz inne wynagrodzenia i koszty poniesione w celu wyjaśnienia stanu faktycznego lub na potrzeby obrony, uzasadnione i niezbędne opłaty na pozyskanie środków na złożenie zabezpieczenia apelacji (appeal bond), kaucji przeciwegzekucyjnej (attachment bond) lub innego zabezpieczenia o podobnym charakterze (o ile ma zastosowanie w danym systemie prawnym), koszty poniesione na usługi w zakresie PR i komunikacji kryzysowej.

www.cyberbroker.pl