CYBER
UBEZPIECZENIA

RODO

Pokrycie kar administracyjnych

Pokrycie roszczeń osób fizycznych i prawnych

Koszty powiadomień w związku z incydentem RODO

Pokrycie kosztów procesów i postępowań przed organem regulacyjnym

Pokrycie kosztów usług prawnych, specjalistów z zakresu informatyki śledczej oraz public relations

ZAGROŻENIA I KOSZTY ZWIĄZANE Z RODO OBJĘTE ZAKRESEM OCHRONY

Żądanie zapłaty odszkodowania o charakterze pieniężnym i roszczenia o charakterze niepieniężnym w związku z postępowaniem cywilnym, arbitrażowym, postępowaniem wyjaśniającym, postępowaniem administracyjnym oraz postępowaniem cywilnym wszczętym przez organ administracji publicznej lub w jego imieniu w związku z zarzutem naruszenia RODO.

Żądanie pokrycia kosztów powstałych w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia danych lub uzyskania dostępu do nich w wyniku nieuczciwego czynu polegającemu na wprowadzeniu, zmianie lub zniszczeniu danych bez fizycznego uszkodzenia systemu komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego lub infrastruktury, złośliwego oprogramowania, ataku hackerskiego, ataku Dos, błędu człowieka, błędu programistycznego lub wystąpienia przepięcia, niedostatecznego napięcia lub przerwy w dopływie energii elektrycznej, jeśli miało to wpływ na system komputerowy.

Odszkodowanie wraz z odsetkami oraz kwoty ustalone w ugodach w związku z postępowaniem cywilnym, arbitrażowym, postępowaniem administracyjnym, które ubezpieczony ma prawny obowiązek wypłacić z tytułu zgłaszanych roszczeń.

Pokrycie kar pieniężnych nałożonych oficjalnie przez organy administracji lub organy regulacyjne, w tym administrację oraz organy państw obcych działające w zakresie swoich kompetencji, na podstawie aktów administracyjnych wydanych w ramach postępowań regulacyjnych, mogących być przedmiotem ubezpieczenia w świetle przepisów prawa właściwego dla Umowy Ubezpieczenia lub prawa, na podstawie którego kara jest nakładana.

Uzasadnione i niezbędne koszty wynagrodzeń prawników i wykwalifikowanych biegłych, niezbędne opłaty na pozyskanie środków na złożenie zabezpieczenia apelacji.

Pozyskanie usług zewnętrznych firm zajmujących się informatyką śledczą, podjęcia działań zgodnych z RODO, w tym z przepisami o zawiadamianiu konsumentów, pozyskanie usług doradcy prawnego lub regulacyjnego dla potrzeb kontaktowania się z organami administracji w celu ustalenia kwestii stosowania RODO, oraz kwestii działań niezbędnych do zapewnienia zgodności z tymi przepisami, a także koszty odpowiedzi na wezwania do udzielenia wyjaśnień lub zapytania ze strony organów administracji w razie zarzutów naruszenia RODO, w tym koszty niezbędnych ocen skutków w świetle prawa o ochronie prywatności oraz koszty stawiennictwa na przesłuchania i rozprawy.

Prawna odpowiedzialność polegająca na popełnieniu, lub dopuszczeniu do popełnienia naruszenia obowiązku lub przepisów prawa, w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub jego pracowników.

www.cyberbroker.pl